Integritetspolicy

Brädholmen Event AB 556914-9007

Brädholmen Event AB behandlar personuppgifter för_medarbetare, leverantör, kunder_och övriga användare som tjänster. Vi värnar om varje persons integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson.

Brädholmen Event AB är personuppgiftsansvarig med hänsyn till tjänsterna. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten och använder personuppgifter främst i syfte att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla våra tjänster. Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med respektive tjänst och enligt vår integritetspolicy.

Ändringar i vår integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Brädholmen Events webbplats och vi rekommenderar dig att regelbundet ta del av dessa.

1. Insamling och behandling av personuppgifter
Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, dvs information som kan identifiera dig som en individ eller som kan identifiera dig, endast om det är tillåtet enligt lag. Insamling och behandling kan ske när du gör en beställning, registrerar prenumeration av nyhetsbrev, tecknar avtal mm. När det enligt lag krävs samtycke inhämtar vi sådant från dig.

2. Information som vi samlar in
Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för de ändamål som beskrivs i de särskilda villkoren för varje tjänst och i vår integritetspolicy. Den information som vi samlar in är t ex uppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP adress, betalningar, anställning, kontakter vid akuta situationer. Vårt huvudsakliga syfte med insamling och behandling av personuppgifter är att uppfylla vårt åtagande i det ingångna avtalet och förbättra upplevelsen för dig som person. Vi använder personuppgifter för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla
tjänsterna. Du har när som helst rätt och utan kostnad att begära att Brädholmen Event AB inte behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

3. Var vi lagrar och överför dina personuppgifter
Vi lagrar personuppgifter i överenskommelse med vår integritetspolicy och gällande lagstiftning. Vi kan lämna ut dina uppgifter till tredje man såsom polis eller annan myndighet om det rör utredning av ett brott eller om vi på annat sätt är skyldig att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

4. Skyddande och gallring av personuppgifter
Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t ex förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen. Vi gallrar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifter inte längre föreligger.

5. Andra applikationer / webbsidor
I tjänsterna kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Brädholmen Event AB. Vi ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer /webbsidor och den behandling som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

6. Cookies
Vi kan komma att samla information via cookies på våra digitala tjänster. Cookies är enkla textfiler som är sparade på din dator eller mobil av en webbsidas server. Den innehåller anonym information som t ex en unik identifierare och namnet på webbsidan. Under hjälpfunktionen på din webbläsare kan du läsa om hur du skall göra för att rensa, blockera och hantera dina cookies. Om du väljer att blockera cookies kan det innebära att vissa delar av webbsidan ej är tillgänglig eller fungerar på korrekt sätt. Lär mer om vilka Cookies som används på den här länken, där kan du även ändra ditt val.

7. Ändra, radera och granska dina personuppgifter
Om dina personuppgifter ändras ber vi dig informera oss via e-post. Vi kommer att på din begäran eller när vi upptäcker det korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas. Begäran skall göras skriftligen till adressen under punkt 9. Brevet skall innehålla ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som har använts i kommunikationen med oss samt kopia på id-kort. Utdraget sänds till din folkbokföringsadress. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare personbehandling (ej retroaktivt) genom att kontakta oss på adressen som står i punkt 9. Vi kommer att förhindra sådan information från fortsatt
behandling. Återkallat samtycke påverkar inte sådan information som får göras utan samtycke, dvs där vi har en laglig grund.

8. Överlåtelse
Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan dina personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

9. Kontakt
Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande vår behandling av personuppgifter och efterlevnad av integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för personuppgifter, vänligen skicka brev till: Brädholmen Event AB, Norra Strandgatan 13, 572 32 Oskarshamn

Taggar: Cookies, Integritetspolicy